กฏกติกา

 
 
   รายละเอียดของกฎ กติกา มารยาท และบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน

          บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่าน  ในการร่วมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎ  กติกา  มารยาทที่ท่านต้องการให้มีใน Cabal Online Thai Server  ภายหลังจากที่ได้ทำการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  จากความคิดเห็นของทุกท่านที่ร่วมส่งเข้ามา และนำมาประกอบการพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปนั้น บัดนี้ บริษัทฯ ได้ทำการกำหนดกฎกติกา และมารยาท รวมถึงบทลงโทษผู้ กระทำการฝ่าฝืนกฎ ในการเล่นเกม Cabal Online Thai Server และขอประกาศให้ทุกท่านทราบถึงรายละเอียด ดังต่อ ไปนี้
 
 
 ก่อนการเข้าเกม 

           ก่อนการติดตั้ง Cabal ผู้ใช้โปรแกรมจะพบกับหน้าต่างของการติดตั้ง ซึ่งแสดงถึงความจำนงค์ของผู้ใช้โปรแกรมที่จะ ต้องยินยอมรับเงื่อนไข ข้อผูกพัน ข้อตกลงระหว่างผู้ใช้โปรแกรมกับทางบริษัท ผู้ใช้โปรแกรมต้องอ่านเงื่อนไขข้อตกลงทั้ง-หมดก่อน เมื่อผู้ใช้โปรแกรมตกลงยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง ผู้ใช้โปรแกรมสามารถเลือกปุ่มการยอมรับเงื่อนไขและเริ่มต้น การติดตั้ง หากผู้ใช้โปรแกรมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านั้น ผู้ใช้โปรแกรมสามารถเลือกการไม่ยอมรับ เงื่อนไข และออกจากการติดตั้งไปได้
 
              การละเมิดหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้โปรแกรมจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว  

     
   ข้อตกลงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกม Cabal Online 
          
           1. การสมัครขอรับ USER ID Cabal Online ให้เป็นไปตามวิธีการที่เอเชียซอฟท์กำหนดไว้หรือจะได้กำหนดใช้ใน อนาคต

           2. ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริงตามที่เอเชียซอฟท์กำหนดไว้ หากเอเชียซอฟท์ตรวจสอบพบว่า ผู้ขอใช้ บริการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง เอเชียซอฟท์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการ อนึ่ง ข้อมูลที่ผู้ขอใช้ บริการได้แจ้งแก่เอเชียซอฟท์ให้ถือเป็นข้อมูลของเอเชียซอฟท์}

           3. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าข้อมูลต่างที่เอเชียซอฟท์ระบุว่าเป็นข้อมูลสำคัญจะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

           4. ในการตั้งชื่อต่างๆในเกม Cabal Online เอเชียซอฟท์ขอสงวนสิทธิในการไม่อนุญาตให้ตั้งชื่อต่างๆโดยใช้คำที่สื่อ ความหมายถึงเอเชียซอฟท์หรือทีมงาน Cabal Online อาทิเช่น gamemaster, gm, webmaster, admin, administrator หรือ asiasoft รวมถึงคำที่ไม่เหมาะสมต่างๆ

          5. ผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ซึ่งเอเชียซอฟท์กำหนดใช้ อย่างเคร่งครัด หากเอเชียซอฟท์ตรวจพบ ว่ามีการปฏิบัติผิดกฎ กติกา มารยาท ที่กำหนดไว้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการให้บริการได้

          6. เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ขอใช้บริการ ผู้ใช้บริการจำเป็นจะต้องรักษา USER ID และ PASSWORD ของท่าน โดยไม่แจ้งให้บุคคลอื่นทราบ

         7. ห้ามผู้ขอใช้บริการนำ USER ID และ PASSWORD ของท่าน ไปให้บุคคลอื่นใช้ ร่วมใช้หรือจำหน่ายต่อให้แก่บุคคล อื่น

         8. ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถนำบริการที่ได้รับไปละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น รวมทั้งกระทำกิจกรรมที่ผิด กฎหมายต่างๆ หรือกระทำการอันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ในกรณีที่เกิด ความเสียหายต่างๆเนื่องจากการละเมิดดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพียงผู้ เดียว โดยไม่เกี่ยวกับเอเชียซอฟท์แต่อย่างใด

         9. หากผู้ขอใช้บริการมิได้ใช้บริการเกม Cabal Online ติดต่อกันเป็นเวลา 90 วัน เอเชียซอฟท์ขอสงวนสิทธิในการ ลบ USER ID และข้อมูลต่างๆ ของผู้ขอใช้บริการออก โดยมิต้องขออนุญาตผู้ขอใช้บริการก่อน หากผู้ขอใช้บริการต้อง การใช้บริการเกม Cabal Online อีกครั้ง สามารถสมัครใช้บริการใหม่ได้

        10. เอเชียซอฟท์ขอสงวนสิทธิในการให้บริการและหยุดให้บริการเกม Cabal Online ในเวลาใดๆได้ตามความเหมาะ สม โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

        11. ผู้ขอใช้บริการยอมรับเงื่อนไขต่างๆในข้อตกลงนี้ และถือข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้โปรแกรมคอม-พิวเตอร์เกม Cabal Online 

        12. เพื่อความสมดุลในการอ่านกฏติกา ผู้เล่นควรใช้ Browser Internet ดังนี้
               - Internet Explorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป
               - Google Chrome เวอร์ชั่นล่าสุด
               - Mozilla Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
 
 


                                        
                                                            © 2006 ESTsoft Corp. All Rights Reserved. 
                                                   © 2007 Asiasoft Corporation Plc. All Rights Reserved.